Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Poslání

Naším posláním je:

Poskytovat sociální službu osobám, které vzhledem k nepříznivé životní situaci potřebují pomoc a podporu, která jim nemůže být v jejich vlastním prostředí poskytována. Usilujeme o zachování a rozvíjení dosavadních schopností uživatelů a jejich podporu v zapojení do běžného způsobu života.


Cíle

Hlavním cílem DSS Návojná je zajistit uživatelům kvalitní službu sociální péče. Toho je dosahování prostřednictvím níže konkretizovaných cílů:

  • Zajistit profesionalitu poskytované sociální služby. Poskytovat sociální službu vzdělaným, motivovaným a spokojeným personálem. Průběžně podporovat profesní růst a další vzdělávání našich pracovníků prostřednictvím kurzů v zařízení i mimo něj, stáží, konferencí a jiných vzdělávacích akcí. Podporovat větší spolupráci pracovního týmu.
  • Zachování nebo znovuobnovení soběstačnosti uživatelů v základních oblastech života, pomoc a podpora v oblastech, které již nezvládají.
  • Podporovat uživatele v aktivním způsobu života v domově i mimo něj. Nabízet možnosti plnohodnotného využití volného času a tím přispívat k udržení a rozvoji soběstačnosti, schopností a dovedností.
  • Spoluvytvářet příjemné, bezpečné a podnětné prostředí, které vyhovuje potřebám uživatelů (vybavení pokoje vlastními věcmi, možnost vlastnit klíč od pokoje a klíč od uzamykatelné skříňky aj.).
  • Podporovat uživatele, aby mohli s ohledem na svůj zdravotní stav a další faktory, vést život co nejvíce podobný životu v přirozeném prostředí.
  • Rozvíjet systém individuální práce s uživateli. Uspokojování individuálních potřeb a přání. Respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky, názory, životní hodnoty. Podporovat uživatele v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace, v uplatňování jejich přání, osobních cílů a představ.
  • Obnovení přirozených sociálních vazeb uživatelů, podpora začleňování a účasti na běžném životu společnosti, navázání a rozvoj sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a širším společenským prostředím.
  • V maximální možné míře spolupracovat s jinými organizacemi a institucemi ve Zlínském kraji, společně se podílet na řešení problémů a vzájemně si předávat zkušenosti v souvislosti s poskytovanou sociální službou.