Motto: "Pomáháme lidem tak daleko, jak chtějí jít,
a o kousek dál..."

Cílová skupina

 Cílovou skupinou DSS Návojná jsou:

  • osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách.

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním (zejména schizofrenie) a osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění/znevýhodnění.

Přijímáme osoby od 27 do 80 let (tj. před dovršením 80 let věku). Žadatelé, kteří v průběhu vedení v evidenci překročí stanovenou věkovou hranici, budou automaticky vyřazeni z pořadníku čekatelů.

Důvody pro neposkytnutí služby

Dle § 91, odst. 3 Zákona o sociálních službách, poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby v těchto případech:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.